PANEL LOGOWANIA

sprawdź ile możliwości daje serwis

  • Login:
  • Hasło:

Artykuły: Wydarzenia z kraju

Czy warszawska komunikacja jest punktualna?
Godzina 16.20, stoimy na przystanku. Autobus sp?nia si? kilka minut. W ko?cu przyje?d?a. Wsiadamy zdenerwowani ze s?owami na ustach Wiecznie sp?niony!?. Czy rzeczywi?cie? Po?wi??my chwil? i sprawd?my, czy sto?eczna komunikacja miejska jest niepunktualna, czy wr?cz przeciwnie?

Gda?sk: Od 140 lat w Gda?sku je?d?? tramwaje
Dok?adnie (15.05.2013) mija 141 lat, gdy swoj? dzia?alno?? rozpocz??o pierwsze gda?skie przedsi?biorstwo tramwajowe, ktre jako filia berli?skiego towarzystwa tramwajw konnych (Deutsche Pferdeeisenbahngesellschaft) dokona?a milowego kroku w historii naszego miasta: tego dnia zacz??y si? pierwsze prace zwi?zane z budow? trasy tramwaju konnego mi?dzy Oliw? a Gda?skiem.

Wroc?aw: Wymy?l ?art-wygraj nagrody!
KONTROLER TE? CZ?OWIEK - to tytu? nowej kampanii MPK zach?caj?cej pasa?erw do p?acenia za przejazd komunikacj? miejsk? i pozytywnego podej?cia do kontroli biletowej. Kluczem do sukcesu maj? by? ?arty rysunkowe.Kampania rusza we wtorek 7 maja. W pojazdach MPK pojawi? si? grafiki z rysunkami Roberta Jagie??owicza, wroc?awskiego artysty-plastyka. To dzi?ki jego poczuciu humoru i ?wietnej kresce chcemy wywo?a? sympati? dla kontroli biletowej i wykonuj?cych t? prac? ludzi. Zw?aszcza w?rd tych pasa?erw, ktrym zdarza si? jecha? na gap?. A zdarzy? si? to mo?e ka?demu. Problem w tym, ?e nie zawsze, gdy na je?dzie na gap? przy?apie nas kontroler, potrafimy przyj?? mandat ze skruch? i przyzna? si? do swojego b??du. Zdarzaj? si? tacy pasa?erowie, ktrzy wy?adowuj? swoj? z?o?? na kontrolerze biletw. A przecie? to te? cz?owiek, ktry tylko wykonuje swoj? prac?. Prac? maj?ca na celu ochron? interesw wszystkich pasa?erw MPK, ktrzy uczciwie p?ac? za przejazdy komunikacj? miejsk?.

Warszawa: Klimatyzacja ma dzia?a? powy?ej 25 stopni Celsjusza
Temperatura na zewn?trz i w autobusach wzros?a (podobnie, jak liczba kontroli przeprowadzonych przez nadzr ruchu ZTM), dlatego przypominamy pasa?erom zasady w??czania klimatyzacji w pojazdach komunikacji miejskiej. S? one precyzyjne, niezale?ne od jakichkolwiek dyspozycji i obowi?zuj? wszystkich przewo?nikw.

Krakw: W Dniu Dziecka baw si? z MPK
Takich atrakcji najm?odsi nie znajd? w ?adnym innym miejscu Krakowa. W niedziel?, 2 czerwca w godzinach 11.00-14.00 na terenie zajezdni tramwajowej Podgrze (ul. Bro?ka 3) dzieci razem z rodzicami b?d? mog?y prze?y? prawdziw? przygod?. Na pocz?tek ka?dy, kto we?mie udzia? w Dniu Dziecka zorganizowanym przez Miejskie Przedsi?biorstwo Komunikacyjne SA w Krakowie zostanie zaproszony do najnowszego tramwaju Bombardiera, ktry zabierze pasa?erw w podr? po najwa?niejszych miejscach zajezdni. Jednym z nich b?dzie dzia?aj?ca myjnia, w ktrej na co dzie? tramwaje przechodz? gruntowne czyszczenie.

Lubi czy nie

Nie oddano jeszcze glosu!